Dlaczego Collective Intelligence?

W Polsce brakuje obecnie dostępu do wiedzy praktycznej na temat możliwości wykorzystania metod opartych na Kolektywnej Inteligencji (Collective Intelligence) w dziedzinie innowacyjności, brakuje również dedykowanych narzędzi informatycznych i scenariuszy zajęć edukacyjnych. Problem w wykorzystaniu narzędzi związanych z CI dotyczy zarówno nauczania akademickiego, jak i edukacji dorosłych – przeprowadzone przez nas rozeznanie potwierdziło potrzeby istniejące w tej dziedzinie . Nasza fundacja stawia sobie za cel zmienienie tego stanu rzeczy i rozpowszechnienie praktycznych zastosowań Kolektywnej Inteligencji jako metody rozwiązywania problemów i pobudzania pracy organizacji.

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom metody tworzenia koncepcji innowacji produktowych i procesowych opartej na Kolektywnej Inteligencji (ang. Collective Intelligence, w skrócie CI) i  skierowanej do następujących odbiorców:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa (MMP) zatrudniające powyżej 20 osób;
  • MMP uczestniczące w zrzeszeniach branżowych, klastrach i izbach gospodarczych;
  • MMP organizujące konkursy na zasadzie otwartych innowacji (z udziałem niezależnych specjalistów, pracowników uczelni, uzdolnionych studentów powyżej 25 roku życia itp.)

Collective Intelligence (CI) to metoda zorganizowanej pracy zespołowej, która nie jest jak do tej pory szeroko znana ani stosowana w naszym kraju, stanowi jednak od lat przedmiot zainteresowania wnioskodawcy. W niniejszym projekcie CI będzie znajdzie swoje zastosowanie w jednorazowych inicjatywach ukierunkowanych na tworzenie koncepcji innowacji produktowych i procesowych w MMP i ich otoczeniu. Jest to podejście, które inaczej można określić jako „crowdsourcing innowacji”, inne od zastosowania CI w stałych, długotrwałych procesach związanych z bieżącą organizacją pracy firmy..

Praktyczne zastosowania kolektywnej inteligencji są przedmiotem badań naukowych, w których wiodącym ośrodkiem jest Centre for Collective Intelligence Massachusetts Institute of Technology (cci.mit.edu). Badania empiryczne i wyliczenia matematyczne dowodzą, że zróżnicowana zbiorowość może osiągać lepsze rezultaty w rozwiązywaniu problemów niż wąskie grono specjalistów. Badania MIT potwierdzają, że technologie CI zwiększają sprawność wykonywania operacji oraz efektywność pracy zespołowej.

Równocześnie od kilku lat obserwujemy duże zainteresowanie tematem CI w sektorze prywatnym, przede wszystkim w dziedzinie crowdsourcingu, innowacji, zarządzania wiedzą, wspomagania procesów decyzyjnych. Najbardziej znane przykłady to Linux i Wikipedia, warto jednak zauważyć, że również firmy takie jak IBM, Dell, Google, Facebook i tysiące innych wykorzystują procesy CI w swojej pracy. W Stanach Zjednoczonych CI stosuje się szeroko również w administracji publicznej, przede wszystkim w sieciach eksperckich (np. MAX.gov), bazach wiedzy (Intellipedia) i innowacjach obywatelskich (Challenge.gov).

Największy w skali europejskiej program wdrażania CI jest realizowany od 2013 r. w ramach 7 Programu Ramowego i  programu Horizon 2020 jako priorytet badawczo-rozwojowy „Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation”. W jego ramach 77 mln EUR zostało przeznaczone na tworzenie platform informatycznych wspierających procesy CI m.in. w obszarach: otwartej demokracji, zbiorowej organizacji procesów gospodarczych, otwartych innowacji, strukturalizowania debaty, syntezy wiedzy itp. Co ważne, komponenty informatyczne wytworzone w wielu z tych projektów (m.in. CATALYST, D-CENT) dostępne są bezpłatnie, na zasadzie open source, dla każdego zainteresowanego użytkownika, co stanowi doskonałą bazę do praktycznej nauki wdrażania CI i znajduje zastosowanie w niniejszym projekcie.